valas.eu

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja

Gedeon Cecília (1035 Budapest, Vörösvári út 21., a továbbiakban, szolgáltató, Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Adatkezelő adatai

Név: Gedeon Cecília
Székhely: 1035 Budapest, Vörösvári út 21.
Engedélyszám: 001393/1
Adószám: 71462365-1-41

Adatkezelő elérhetőségei

Telefon: +36209440056
Email: gedeoncecilia@gmail.com
Levelezési cím: 1035 Budapest, Vörösvári út 21.

Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 10 év elteltével töröl.

A kezelt személyes adatok köre

Az adott mediációval kapcsolatos személyes adatok, az üggyel összefüggő egyéb adatok, bizonyos esetekben az ügyfelek tulajdonát képező vagyonelemek adatai.

Technikai adatok

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  • csak számára legyen hozzáférhető;

  • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen;

  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen;

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot.

A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Az Adatkezelő minden személyes adatot az adatközléstől számított legfeljebb 10 év elteltével töröl.

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen:

  • 2011. évi CXII. törvénnyel (tv. Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról)

  • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, és tiltakozási jogával élhet az adatkezelő elérhetőségein.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték;

  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását;

  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.